Etap 1

WERYFIKACJA FORMALNA

W trakcie pierwszego etapu weryfikowane będą informacje zawarte w osobiście podpisanym formularzu rekrutacyjnym, który Uczestnicy dostarczyli w odpowiednim czasie do Biura Projektu (siedziba ZGD) lub do odpowiedniego biura regionalnego.

Kandydować do projektu będą mogły osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w momencie przystąpienia do projektu przynależą do grupy osób młodych tj. w wieku 18 – 35 lat;
 • posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego lub opolskiego;
 • nie pracują tzn. posiadają status osoby bezrobotnej (status potwierdzony zaświadczeniem z PUP) lub biernej zawodowo;
 • nie uczą się;
 • nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Ocena formalna ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia” dane kryterium. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów skutkuje odrzuceniem formularza rekrutacyjnego z przyczyn formalnych.

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A UZYSKASZ POMOC.

Osoby, który przeszły pozytywnie ocenę formalną zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu – oceny merytorycznej.

Etap 2

OCENA MERYTORYCZNA

Rozmowa Kandydata do projektu z mentorem.  Podczas rozmowy zostanie przeprowadzona diagnoza każdego Kandydata w celu określenia:

 • jego poziomu motywacji,
 • stopnia przygotowania do zagranicznej praktyki,
 • jego celu udziału w projekcie,
 • potrzeb kandydatów i możliwości ich zaspokojenia w projekcie.

Osoby, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną zostaną wpisane na listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu. O miejscu na liście będzie decydowała liczba punktów, przyznawanych wg następujących zasad:

 • Osoba, która opuściła zakład poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą – 10 pkt;
 • Osoba długotrwale bezrobotna – 10 pkt;
 • Osoba posiadająca maksymalnie wykształcenie gimnazjalne i/lub niższe – 10 pkt;
 • Osoba  niepełnosprawna – 10 pkt;
 • Płeć Kandydata – pierwszeństwo przy przyjęciu do projektu mają kobiety – 5 pkt.

W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie udziału w projekcie decyduje staż pracy (krótszy daje pierwszeństwo uczestnictwa).  Do projektu zostanie zakwalifikowane m.in. 54. Uczestnicy na czas realizacji szkoleń zostaną podzielni na 5 grup, średnio do 12 osób w grupie. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej wg kolejności uzyskanych punktów.

Harmonogram

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

“Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”

REKRUTACJA DO PROJEKTU RUSZA OD: 20.03.2018 R.

Projektodawca zastrzega sobie prawo do szybszego zakończenia rekrutacji w momencie uzyskania wszystkich wymaganych formularzy zgłoszeniowych.

GRUPA I (10-12 osób)

(1) 06.2018 – 08.2019 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 09.2018 – 10.2018  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 11.2018 – 12.2018 – Wsparcie po powrocie do kraju***

GRUPA II (10-12 osób)

(1) 01.2018 – 03.2018 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 03.2017 – 05.2018  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 05.2019 – 07.2019 – Wsparcie po powrocie do kraju***

GRUPA III (10-12 osób)

(1) 03.2018 – 05.2019 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 05.2019 – 07.2019  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 07.2019 – 09.2019 – Wsparcie po powrocie do kraju***

GRUPA IV (10-12 osób)

(1) 05.2019 – 07.2019 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 07.2019 – 09.2019  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 09.2019 – 11.2019 – Wsparcie po powrocie do kraju***

GRUPA V (10 osób)

(1) 07.2019 – 09.2019 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 09.2019 – 11.2019  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 11.2019 – 01.2020 – Wsparcie po powrocie do kraju***

*Przygotowanie do mobilności obejmuje opracowanie IPD, kursy językowe, przygotowanie psychologiczne i warsztaty interkulturowe, opiekę mentorską.

**Pobyt Uczestników za granicą obejmuje kurs językowy, przygotowanie kulturowe, wsparcie psychologiczne, praktykę zagraniczna, opiekę mentorską.

***Wsparcie po powrocie do kraju  obejmuje wsparcie mentora jak i doradcy zawodowego, wsparcie fakultatywne: kursy zawodowe, spotkania z pracodawcami, przekazanie CV Uczestników związkom pracodawców.