Cele projektu

Celem głównym projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” jest reintegracja 54 osób pozostających bez zatrudnienia i nie uczących się w wieku 18-35 lat z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego lub opolskiego poprzez nabycie kompetencji kluczowych i udział w zagranicznej praktyce zawodowej w terminie od 01.04.2018 r. do 31.01.2020 r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do młodych osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, pomorskie lub opolskie które:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo);
 • nie uczą się;
 • nie szkolą się.

W ramach projektu w okresie 01.04.2018 r. do 31.01.2020 r. wsparciem zostanie objętych 54 osób.

O projekcie

Dzięki realizacji projektu minimum 90% jego uczestników nabędzie kompetencje kluczowe lub kompetencje zawodowe. Jednocześnie minimum 21 osób do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę/praktykę lub naukę.

Projekt „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość projektu: 1 938 009,72 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 1 827 349,36 zł.

ZAPEWNIAMY

 • bezpłatne warsztaty i kursy językowe oraz zawodowe,
 • zagraniczne praktyki w Irlandii,
 • zakwaterowanie, wyżywienie i pokrycie kosztów dojazdu w okresie realizacji zagranicznej praktyki,
 • wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów posiadających doświadczenie praktyczne,
 • serwis kawowy i obiad podczas zajęć,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe.

Etap 1

PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Nabór uczestników do projektu prowadzony jest w sposób etapowy w zależności od województwa, w którym zamieszkują Kandydaci. Przewiduje się przeprowadzenie 5 etapów (tur) naboru Uczestników projektu. W każdej turze do projektu zostanie zakwalifikowanych 10-12 osób.

Informację o otwarciu i zamknięciu listy Kandydatów na każdy etap, zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy z załącznikami dostępny w:

 • Zachodniopomorskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, tel. (91) 85 22 607, e-mail: bez_granic@zgd.com.pl, czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 (województwo zachodniopomorskie) – główne biuro projektu;
 • Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, tel. 512 020 355, czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 (województwo pomorskie);
 • Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Ul. Rodziewiczówny 18B (pokój nr 2), 48-303 Nysa, tel. 576 392 989, czynne w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 (województwo opolskie);

lub

 • na stronie internetowej projektu (w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”).

który następnie należy dostarczyć do siedziby biura projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do siedziby biura osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Etap 2

PRZYGOTOWANIE DO ZAGRANICZNEJ PRAKTYKI

Celem tego etapu jest przygotowanie Uczestników do zagranicznej praktyki poprzez szkolenia i indywidualną pracę z mentorem.  Każdy z Uczestników projektu zostanie objęty wsparciem, na które składa się:

1.Przygotowanie z mentorem Indywidualnego Planu Działania;

2. Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne (6 godz.) do wyjazdu, w tym:

 • Warsztat integracyjny mający na celu zapoznanie się Uczestników danej grupy, przełamanie barier, integracja grupy, w tym z mentorem.
 • Kurs rozwoju osobistego:
  • Radzenie sobie ze stresem – 6 godzin,
  • Komunikacja i asertywność – 6 godzin,
  • Praca w grupie, role grupy – 6 godzin,
  • Poczucie własnej wartości i samoocena– 6 godzin,
  • Zarządzanie budżetem prywatnym – 6 godzin.
 • Indywidualne konsultacje z mentorem (potrzebę udziału w konsultacjach zgłasza Uczestnik)

3. Przygotowanie językowe (100 godz.) – kurs języka angielskiego po 2-4 godz. do 3 razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy.

4. Przygotowanie kulturowe – zapoznanie Uczestników z kulturą i zwyczajami irlandzkimi, przez 2 dni po 6 godz.

5. Indywidualne rozmowy zapoznawcze z mentorem Partnera Ponadnarodowego oraz dobór odpowiednich praktyk.

Podczas realizacji szkoleń i kursów Uczestnicy zostaną podzielni na 5 grup, średnio do 12 osób w każdej grupie

Etap 3

ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODOWA

Uczestnicy projektu, w średnio 12-osobowych  grupach pod opieką mentora wylatują na zagraniczną praktykę zawodową do Cork, drugiego największego miasta w Irlandii. Przez pierwsze 14 dni przebywa z nimi mentor z Polski, przez resztę pobytu są wspierani przez mentora ze strony partnera ponadnarodowego – Together-Razem Centre

Podczas pobytu w Irlandii Uczestnicy będą brać udział w:

1.Warsztacie interkulturowym (2 dni po 6 godz.) – którego celem jest zapoznanie Uczestników z miastem, kodami kulturowymi w miejscu pracy, w komunikacji, w sklepie, etc., mentorami ze strony partnera ponadnarodowego, podpisanie umów stażowych, itp.

2.Kursie pierwszej pomocy – mającego na celu nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

3.Szkoleniu Manual Handling (odpowiednik BHP) – 1 dzień szkolenia.

4.Kursie języka angielskiego branżowego – odbywającego się minimum 1 godz. tygodniowo.

5.Zajęciach mających na celu rozwój kompetencji osobistych – mających na celu rozwój kompetencji kluczowych oraz pracę nad motywacją Uczestników. Zajęcia będą odbywać się minimum 2 razy w tygodniu od 3 tygodnia pobytu w Irlandii

5. Zagranicznej 60-dniowej praktyce. Obszar tematyczny praktyki dostosowany do kompetencji Uczestników, m.in:

 • biuro (pracownik biurowy, księgowy),
 • gastronomia (kucharz, kelner, barista),
 • zdrowie i uroda (kosmetyczka, masażysta),
 • IT (grafik komputerowy, serwis komputerowy).

W związku z realizacją praktyki Uczestnicy mają zapewnione BEZPŁATNIE:

 • przelot samolotem do Irlandii i z powrotem,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • dojazdy na praktykę,
 • wymienione powyżej kursy i szkolenia,
 • środki na spędzanie czasu wolnego.
Etap 4

SZKOLENIA ZAWODOWE

Po powrocie do Polski Uczestnicy jeszcze przez 40 dni będą objęci wsparciem w projekcie. A w zakres wsparcia będzie wchodzić:

1.Spotkanie podsumowujące z mentorem (6 godzin) – podczas którego zostanie podsumowane przebieg praktyki oraz zostanie omówiona dalsza ścieżka udziału w projekcie oraz wzięcie udziału w ewentualnych kursach zawodowych.

2. Wsparcie doradcy zawodowego (średnio 10 godz./osobę) – pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, próbne rozmowy kwalifikacyjne, pomoc w wyszukiwaniu oferty pracy.

3. Przygotowanie zawodowe (kursy/szkolenia) kończące się zdobyciem certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu kursu. Tematyka zgodna z odbytą zagraniczną praktyką.

4.Spotkanie z przedstawicielami pracodawców/ związków pracodawców/ agencji zatrudnienia w ramach tzw. sieci współpracy (6 godzin).

5.Przekazanie CV Uczestników związkom pracodawców, wspierających ich dystrybucję możliwie najszerszemu gronu pracodawców.