Cele projektu

Celem głównym projektu „Bez granic – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna  pozostających bez zatrudnienia młodych osób w wieku 18-35 lat z województwa zachodniopomorskiego poprzez nabycie kompetencji kluczowych i udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

Grupa docelowa

Projekt skierowany do młodych osób w wieku 18-35 lat z województwa zachodniopomorskiego, które:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo);
 • nie uczą się lub nie studiują dziennie i nie szkolą się.

W ramach projektu w okresie 01.01.2016 do 30.09.2017 wsparciem zostanie objętych 50 osób.

O projekcie

Dzięki realizacji projektu minimum 90% jego uczestników nabędzie kompetencje kluczowe lub kompetencje zawodowe. Jednocześnie minimum 14 osób do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę/praktykę lub naukę.

Projekt „Bez granic – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość projektu: 1 691 672,58 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 1 595 078,08 zł.

ZAPEWNIAMY

 • bezpłatne warsztaty i kursy językowe oraz zawodowe,
 • zagraniczne praktyki w Irlandii,
 • zakwaterowanie, wyżywienia i pokrycie kosztów dojazdu w okresie realizacji zagranicznej praktyki,
 • wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów posiadających doświadczenie praktyczne,
 • serwis kawowy i obiad podczas zajęć,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe.
Etap 1

PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Nabór uczestników do projektu prowadzony jest w sposób ciągły i trwa od marca 2016 r. do momentu wyczerpaniu wolnych miejsc w projekcie. Informacja o terminie zakończenia rekrutacji zostanie zamieszczona  na stronie www.bezgranic.zgd.com.pl na dwa tygodnie przed ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń do projektu.

Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny:

 • w siedzibie Projektodawcy: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
 • na stronie internetowej www.bezgranic.zgd.com.pl

który następnie należy dostarczyć do siedziby Biura projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Dokumenty rekrutacyjne można  dostarczyć do siedziby biura osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Etap 2

PRZYGOTOWANIE DO ZAGRANICZNEJ PRAKTYKI

Celem tego etapu jest przygotowanie Uczestników do zagranicznej praktyki poprzez szkolenia i indywidualną pracę z mentorem.  Każdy z Uczestników projektu zostanie objęty wsparciem, na które składa się:

1.Przygotowanie z mentorem Indywidualnego Planu Działania;

2. Przygotowanie psychologiczne do wyjazdu, w tym:

 • Indywidualne konsultacje z mentorem (potrzebę udziału w konsultacjach zgłasza Uczestnik).
 • Kurs rozwoju osobistego:
  • Radzenie sobie ze stresem – 6 godzin,
  • Komunikacja i asertywność – 6 godzin,
  • Praca w grupie, role grupy – 6 godzin,
  • Poczucie własnej wartości i samoocena– 6 godzin,
  • Zarządzanie budżetem prywatnym – 6 godzin.
  • Warsztat integracyjny – 6 godzin.

3. Kurs języka angielskiego (100h) – spotkania po 2-4 godziny do 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące.

4. Warsztat interkulturowy – 2 dni po 6 godzin.

Podczas realizacji szkoleń i kursów uczestnicy zostaną podzielnie na 5 grup, średnio po 10 osób w każdej grupie.

Etap 3

ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODOWA

Uczestnicy projektu, w 10-osobowych grupach pod opieką mentora wylatują na zagraniczną praktykę zawodową do Cork, drugiego największego miasta w Irlandii. Przez pierwsze 15 dni przebywa z nimi mentor z Polski, przez resztę pobytu są wspierani przez mentora ze strony partnera ponadnarodowego – Together-Razem Centre.

Podczas pobytu w Irlandii Uczestnicy będą brać udział w:

1.Warsztatach kulturowych (2 dni) – zapoznanie z miastem, środkami komunikacji, mentorami ze strony partnera ponadnarodowego, itp.

2. Obowiązkowym szkoleniu Safe Pass (odpowiednik BHP) – 1 dzień szkolenia + egzamin.

3. Kursie języka angielskiego branżowego – 2 godziny cztery razy w tygodniu przez pierwsze 2 tygodnie pobytu.

4. Zajęciach mających na celu rozwój kompetencji osobistych – 2 godziny dwa razy w tygodniu począwszy od 15 dnia praktyki.

5. Zagranicznej 60-dniowej praktyce. Obszar tematyczny praktyki dostosowany do kompetencji Uczestników, m.in:

 • gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna),
 • sprzedaż (sprzedawca, pomoc sprzedawcy),
 • biuro (pracownik biurowy),
 • produkcja (monter, pracownik linii produkcji).

W związku z realizacją praktyki Uczestnicy mają zapewnione BEZPŁATNIE:

 • przelot samolotem do Irlandii i z powrotem,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • dojazdy na praktykę,
 • wymienione powyżej kursy i szkolenia,
 • środki na spędzanie czasu wolnego.
Etap 4

SZKOLENIA ZAWODOWE

Po powrocie do Polski Uczestnicy jeszcze przez 2 miesiące będą objęci  wsparciem w projekcie, w poniższym zakresie:

1.Warsztaty:

 • Ja na rynku pracy – 3 dni x 6 godzin,
 • Prawa i obowiązki pracownika – 2 dni x 6 godzin.

2. Spotkania z doradcą zawodowym – pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, próbne rozmowy kwalifikacyjne, pomoc w wyszukiwaniu oferty pracy.

3. Kursy zawodowe potwierdzone  egzaminem zewnętrznym – tematyka zgodna z odbytą zagraniczną praktyką, w tym m.in.:

 • Pracownik obsługi biurowej VCC – 60 godzin,
 • Wykonywanie usług kelnerskich VCC – 50 godzin,
 • Techniki sprzedaży VCC – 30 godzin,
 • Kucharz małej gastronomi / Pomoc kuchenna – 100 godzin,
 • Technolog robót wykończeniowych / monter – 100 godzin.

4. Spotkania z członkami związków pracodawców – 6 godzin.

5. Przekazanie CV Uczestników członkom związków zawodowych, wspierających ich dystrybucję możliwie najszerszemu gronu pracodawców.